Privacyverklaring


www.praktijkmarianrenkum.nl


Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over eventuele uitgevoerde behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;

- ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudings-plicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

- Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;

- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie. 


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Privacy inzake een eventuele factuur

Hier zullen alleen de noodzakelijke gegevens op staan. Het gaat dan om:

- Uw naam, adres en woonplaats;

- uw geboortedatum;

- de datum van de behandeling;

- een korte omschrijving van de behandeling of dienst;

- de kosten van het consult.